Opći uvjeti poslovanja

1. PREDMET UGOVORA
Mountain-fit obrt za usluge u području planinarstva i vođenja klijenata po planinama ( daljnjem tekstu Mountain-fit) je ugovorni partner s turističkom agencijom Sport i putovanja iz Zagreba putničkom agencijom “Sport i putovanja” d.o.o.,Tkalčićeva 5, Zagreb, ID HR-AB-01-08085240 U daljnjem tekstu Mountain-fit, samostalno ili u organizaciji Sport i putovanja organizira aktivnosti vezano za kretanje po planinama ili organizira putničke aranžmane objavljene na web stranici Mountain-fit i web stranici Sprot i putovanja. Predmet ovog ugovora jest uređenje međusobnih odnosa između Mountain-fit i KLIJENTA odnosno ugovaratelja aktivnosti u slučaju kada ugovaratelj aktivnosti sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao klijenta (u daljnjem tekstu KLIJENT). Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik Mountain-fit-a i KLIJENT te nakon što KLIJENT u cijelosti uplati cijenu aktivnosti ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko KLIJENT nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad Mountain-fit primi cijeli ugovoreni iznos cijene aktivnosti ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Prilikom sklapanja ugovora klijent je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje aktivnosti.
2. REZERVACIJA I PLAĆANJE
Kako bi osigurali svoje mjesto u aktivnostima Mountain.fit-a, klijenti sastavljaju upit te nakon poslane ponude šalju potvrdu rezervacije i uplatu depozita. . Na temelju primljene prijave Mountain-fit će KLIJENTU ponuditi Ugovor koji se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet, fax, elektronička pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a proizvodi pravne učinke kad agencije ili obrta do ugovorenog roka primi odgovarajuću uplatu. Depozit se uplaćuje u iznosu od 30% ukupne cijene odabrane aktivnosti ili kako stoji u navedenoj ponudi određene aktivnosti. Ostatak do ukupne cijene uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka odabrane aktivnosti ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aktivnosti. Ukoliko klijent ne ispuni svoju obvezu do najkasnije 15 dan prije polaska na izlet ili 41 dan prije putovanja, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćenog depozita. Organizator i KLIJENT mogu u Ugovoru uglaviti i drugačije mogućnosti plaćanja. Plaćanje je moguće izvršiti uplatom na poslovni račun kod Erste banke: IBAN: HR9424020061140352258 odnosno kod Privredne banke Zagreb: IBAN HR 2023400091511015332
3. CIJENE
Cijene aktivnosti Mountain-fit-a bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora. Mountain-fit može zahtijevati povećanje ugovorene cijene odabrane aktivnosti najkasnije 21 dana prije izvođenja odabrane aktivnosti ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva, a za koje nije znao ili mogao znati. U tom slučaju cijena odabrane aktivnosti povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. Klijent se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorne cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, klijent ima pravo odustati od odabrane aktivnosti, s time da je dužan pismenim putem obavijestiti Mountain-fit u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od odabrane aktivnosti, klijent nema pravo na naknadu štete. Ako klijent svoj odustanak ne dostavi Mountain-fit u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan sa promjenom cijene.
4. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u pustolovnom turizmu Sport i putovanja ima kod osiguravajuće kuće sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.
5. OSIGURANJE ZA SLUČAJEVE PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANOZATORA AKTIVNOSTI
U slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora aktivnosti, planinari zatečeni na aktivnosti trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj stečaja ili platne nemogućnosti organizatora aktivnosti. PUTNO OSIGURANJE Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici Mountain-fit-a dužni su planinaru ponuditi „paket“ putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza aktivnosti. Potpisom ugovora klijent potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da klijent zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod Mountain-fit, pri čemu Mountain-fit sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su klijentima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.
6. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PLANINARA
Ukoliko klijent otkaže uplaćena aktivnost, Mountain-fit od ukupne cijene aktivnosti zadržava: - Do 30 dana prije polaska, 10% cijene aktivnosti,a najmanje 100 kn - 29-22 dana prije polaska, 30% cijene aktivnosti, - 21-15 dana prije polaska, 40% cijene aktivnosti - 14-8 dana prije polaska 50% cijene aktivnosti - 7-0 dana prije polaska i nakon polaska 70% cijene aktivnosti
7. IZMJENE AKTIVNOSTI
S obzirom na prirodu aktivnosti koje se nude, Mountain-fit zadržava pravo izmjene aktivnosti, u bilo kojem trenutku zbog objektivnih okolnosti na terenu. Iako je malo vjerojatno da se sve izmjeni, najčešće se radi o manjim izmjenama. Ukoliko bude većih izmjena i dopuna klijent će biti informiran prije donošenja bilo kakve promjene. Mountain-fit će uvijek nastojati pružiti aktivnost po planiranom programu.
8. OTKAZ OD STRANE MOUNTAIN-FIT
Mountainfit zadržava pravo otkazivanja aktivnosti. Ako smo prisiljeni otkazati aktivnost, pokušat ćemo pronaći adekvatnu zamjenu ili ako ne, vratit ćemo uplaćeni iznos za odabranu aktivnost. Međutim, Mountain-fit se ne može smatrati odgovornim za bilo koji drugi gubitak nastao zbog otkazivanja planirane aktivnosti. Otkaz planirane aktivnosti može se dogoditi zbog: a) Nepovoljnih vremenskih uvjeta odnosno objektivnih okolnosti uopće b) Ne plaćanja od strane klijenta c) Ako klijenti imaju manje vremena na raspolaganju od dogovorenog jer se time znatno gubi na kvaliteti aktivnosti.
9. ODGOVORNOST I OSOBNA SIGURNOST
Mountain-fit zapošljava isključivo kvalificirano osoblje. Svi članovi imaju položene tečajeve prve pomoći i gorskog spašavanja. Također, Mountain-fit planinski vodiči nose sa sobom kompletnu opremu potrebnu za izvođenje određene aktivnosti. Mountain-fit prepoznaje i savjetuje da s obzirom na prirodu aktivnosti koje nudi, nesreće su moguće i svi klijenti moraju biti svjesni rizika. Mountain-fit se ne može smatrati odgovornom za okolnosti na koje ne može utjecati i sudjelovanje u aktivnostima je rizik klijenta. Klijenti su dužni ponijeti osnovnu osobnu opremu kako je navedeno na internet stranicama Mountain-fita u kategoriji „Potrebna osnovna oprema“. Ovisno o aktivnosti koju klijent izabere, Mountain-fit će pravovremeno poslati popis opreme koju klijent mora imati sa sobom. Klijent je dužan na vrijeme, a prije izvođenja aktivnosti javiti eventualni nedostatak osnovne opreme kako bi se Mountain-fit potrudio nabaviti opremu koja klijentu fali. Sva oprema će se prekontrolirati prije izvođenja izleta, te Mountain-fit planinski vodiči imaju pravo odbiti sudjelovanje klijenta na izletu ako ne posjeduje osnovnu osobnu opremu i to bez povrata novčanih sredstava. Sigurnost klijenta je na prvom mjestu i po tom pitanju je odluka planinskog vodiča konačna. Klijent može u bilo koje vrijeme slobodno kontaktirati Mountain-fit po pitanju opreme te ćemo sa zadovoljstvom dati sve potrebne informacije.
10. ZDRAVSTVENI PROPISI
Klijent je dužan obavijestiti Mountain-fit o svim poznatim zdravstvenim tegobama koje mogu utjecati na klijenta tijekom odabrane aktivnosti. Mountain-fit će prije odvijanja aktivnosti poslati zdravstveni upitnik te će klijent isti proslijediti u što kraćem roku. Podaci koje klijent unese u upitnik su tajni i služe isključivo za informiranje planinskog vodiča. Svi klijenti su dužni potvrditi da su dobrom fizičkom i mentalnom zravlju i da su u mogućnosti sudjelovati u odabranim aktivnostima. Klijenti moraju biti svjesni da većina aktivnosti iziskuje napor. Ako je klijent mlađi od 18 godina ountain-fit će tražiti suglasnost roditelja kako bi se maloljetnoj osobi omogućilo sudjelovanje u odabranim aktivnostima.
11. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
Klijente vode kvalificirani planinski vodiči Mountain-fita i Sport i Putovanje i slažu se da je njihova odluka konačna, a vodit će ih u svim situacijama tijekom aktivnosti. Mountain-fit odnosno Sport i Putovanja zadržava pravo odbiti sudjelovanje klijenta sa ostatkom grupe prilikom izvođenja aktivnosti. Razlozi mogu biti: ilegalne radnje, neodgovorno ponašanje koje ugrožava cijelu grupu, vodiča ili bilo kojeg drugog klijenta. U ovakvom slučaju Mountain-fit odnosno Sport i Putovanja neće prihvatiti bilo kakvu daljnju odgovornost i neće odgovarati za troškove klijenta. Također u ovom slučaju klijent nema pravo povrata uplaćenog iznosa za izlet. Ako klijent smatra da je usluga nezadovoljavajuća, ima pravo podnijeti prigovor Mounain-fitu odnosno Sport i Putovanja. Prigovori se moraju podnijeti u pisanom obliku u roku od 5 dana nakon izvršene usluge. Protekom 5-dnevnog roka, pretpostavit će se da je klijent zadovoljan izvršenom uslugom. Naglašavamo kako je u interesu klijenta da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta. Svaki klijent prigovor podnosi zasebno. Mountain-fit neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. Mountain-fit je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom sa povratnicom). Mountain-fit će rješavati samo one prigovore za koje klijent dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje Mountain-fit došlo do neispunjavanja aktivnosti ili dijela usluga, klijent ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aktivnosti. Dok Mountain-fit ne odluči o prigovoru klijenta, klijent se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.
12. RIZICI
Outdoor aktivnosti, pa i planinarenje nose sa sobom rizike. Kao odgovoran pružatelj outdoor aktivnosti Mountain-fit ističe moguće rizike za klijente dok sudjeluju u odabranim aktivnostima na planinskom terenu. Mountain-fit i njegovo osoblje uzimaju zdravlje i sigurnost klijenta vrlo ozbiljno, no nije moguće u ovakvim aktivnostima u potpunosti eliminirati rizik. Navest ćemo neke od opasnosti koje se mogu dogoditi prilikom izvođenja odabrane aktivnosti. Klijenti bi trebali biti svjesni da nesreće u takvim okolnostima mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda, a u ekstremnim slučajevima mogu imati i smrtni ishod: - Fizički i psihički napor - Nepovoljni vremenski uvjeti (vjetar, kiša, snijeg, olujni udari bure, jako sunce, oluja, munje i sl.) - Nepravilne, skliske i opasne površine (kamen, odron stijene, led, trava, škrape, jame i sl.) - Cestovni prijevoz, cestovne nesreće - Kamene lavine, odroni - Jako sunce, UV zračenje Ciljeve pojedine aktivnosti (vrh, specifične ture, vremenski okvir i sl.) neće biti moguće ostvariti za vrijeme loših vremenskih uvjeta. Mountain-fit neće biti odgovorna za takve situacije na terenu. Planine mogu biti nepredvidljive i to se mora dati na znanje svim klijentima. Sigurnost klijenta i grupe je ispred svih ciljeva odabrane aktivnosti. Mountain-fit planinski vodič je odgovoran za sve odluke tijekom aktivnosti. Njegove odluke o izboru ture, kao i odluke vezane za nastavak aktivnosti te sudjelovanje klijenta u aktivnosti je konačna. Moguće je da zbog brze promjene vremenskih uvjeta i vodič promjeni rutu u kratkom roku. Klijenti moraju biti svjesni da su nagle promjene vremena u planini moguća u bilo koje godišnje doba. Mountain-fit će uložiti sav trud kako bi se izlet odvijao po planiranom programu kada je to moguće. To međutim nikada ne može biti zajamčeno.
13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PLAĆANJA

Klijent osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorene aktivnosti i koristit će se za daljnu komunikaciju. Mountain-fit se obvezuje da osobne podatke klijenta neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih akativnosti. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko klijent zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci klijenta čuvat će se u bazi podataka. Klijent je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija aktivnosti.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

14. INFORMACIJE
Obavijesti koje klijent dobije na prijavnim mjestima ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu aktivnosti.
15. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovi uvjeti poslovanja i uputstva za aktivnosti isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o aktivnostima. Opći uvjeti poslovanja i uputstva o aktivnostima su sastavni dio ugovora kojeg klijent sklapa sa Mountain-fitom odnosno sa Sport i putovanja kojoj se prijavio za aktivnosti u organizaciji Mountain-fita. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.